Algemeen Activiteiten Lidmaatschap Veiligheid Nieuws

 

rouwrand

KENNISGEVING

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat de heer Bertus Donks, ere-voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK, na een periode van afnemende gezondheid op 82-jarige leeftijd is overleden. De heer Bertus Donks was een innemende en charismatische persoonlijkheid, geliefd kermisexploitant en in zijn latere carrière een uitmuntend voorzitter en directeur van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK. Ook na zijn afscheid als voorzitter/directeur in 2007 bleef de heer Donks betrokken bij de BOVAK en was, samen met zijn echtgenote, een trouw bezoeker van onze Algemene Ledenvergadering en de districtsvergaderingen in Apeldoorn.

Het bestuur van de BOVAK en de medewerkers van het secretariaat wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

persbericht

PERSBERICHT

Alkmaar + Apeldoorn, 21 juni 2015

De Nederlandse Kermisbond                  
NKB                   

Oudegracht 186
1811 CP  ALKMAAR
tel.: 072 - 512 3583
mobiel: 06 - 5474 1500
email: kantoor@nkb-alkmaar.nl

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
BOVAK

Asselsestraat 102C
7311 ER  APELDOORN
tel.: 055 - 522 3748
Mobiel: 06 - 5317 3011
email: kermis@bovak.nl 

NKB & BOVAK: Belastingverhoging is GENADEKLAP VOOR HET TRADITIONELE KERMISBEDRIJF
Alkmaar + Apeldoorn - De branche verenigingen de Nederlandse Kermisbond en de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders, hebben al in maart jl. aan de bel getrokken middels een schrijven aan de vaste kamer Commissie Financiën aan de staatssecretaris Wiebes over herziening op het belastingtarief. Wij maken ons namelijk ernstige zorgen over het voortbestaan van onze branches indien deze BTW verhoging óók voor het kermis- en circus bedrijf zal gaan gelden.
In het verleden is in Nederland gekozen voor het lage BTW- tarief voor de kermisbranche. Één van de argumenten hiervoor was het feit dat de kermisbranche beschouwd kan worden als één van de oudste, tot nu toe, ongesubsidieerde, vormen van cultuur en vermaak en door zijn status extra gevoelig is voor externe kostenstijgingen.
Alsook dat onze branche voornamelijk bestaat uit familiebedrijven en de kermisbranche één van de sectoren is die sterk arbeidsintensief en bovendien seizoensgebonden is, was dat mede één van de redenen om het kermisbedrijf onder het lage BTW- tarief te laten vallen.
Door het brengen van de kermisbranche onder het lage BTW- tarief heeft het Nederlandse kermisbedrijf, waarin duizenden personen direct of indirect een boterham verdienen, tot nu toe kunnen overleven.
Sindsdien hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die recht zouden doen aan een verhoging van het Btw-tarief.
Een verhoging van het BTW- tarief zal dan ook naar onze mening de doodsteek betekenen voor de kermisbranche. Maar er zijn meer gedupeerden: de indirecte werkgelegenheid en toeleveranciers van de kermis, gemeenten zij krijgen immers minder pachtopbrengsten als ook uitsterven van kermissen en uiteindelijk het publiek, zij zullen ofwel de lasten moeten dragen door meer te betalen, wat in feite niet mogelijk is doordat het voor de kermis- en circus branche onmogelijk is om deze kosten door te berekenen aan het publiek. Onze rit- en deelname prijzen zijn namelijk vaak opgelegd door de vergunningverleners en wordt er tevens gewerkt met meerjarige contracten, ook zijn al onze speelautomaten voorzien van muntproeven, ook daar is een verhoging van 15% onuitvoerbaar!! Ofwel er komt geen kermis meer naar hun dorp of stad omdat er nagenoeg geen kermisexploitanten zijn. We kunnen gerust vaststellen dat wanneer men zou kiezen voor het hoge BTW- tarief dit zal leiden tot vernietiging van één van de laatste cultuurgoederen.
Reden dan ook dat deze branches dinsdag 30 juni a.s. om 12.00 uur op het Malieveld en op het Plein te Den Haag een Manifestatie zullen gaan houden, waarbij exploitanten (gezinnen) uit Nederland als ook Internationaal in grote getalen aanwezig zullen zijn met hun Kermis en Circus transporten. Om daarna middels een stoet naar het plein te gaan en middels een Publiek vriendelijke actie een Onderzoeksrapport zullen gaan overhandigen aan Staatssecretaris Wiebes.
Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerders van de Actiegroep Zeg Nee…tegen 21% BTW.

De Nederlandse Kermisbond     
NKB    

 

dhr. Jan Boots

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
BOVAK

 

mevr. Nicole Vermolen


LET OP..WET WAPENS EN MUNITIE <> SPEELGOEDPISTOLEN ..LET OP!

De afgelopen jaren is er veel gesproken en geschreven in de media over speelgoedpistolen zoals o.a. ‘balletjespistolen’. En onlangs nog verschenen er artikelen, zoals "Polen klemgereden om balletjespistolen" en "Tientallen nepwapens in grijpmachines op de kermis" in diverse dagbladen. Ook de BOVAK heeft hier veel aandacht aan besteed, besprekingen met politie bijgewoond etc. De problematiek omtrent de speelgoedpistolen vond vooral plaats rond de uitgifte van deze speelgoedpistolen (in allerlei vormen) door onze leden. Maar er was echter ook de onduidelijkheid bij diverse gemeenten en de handhavers hieromtrent.

Maar er is nieuws!!Dit dankzij o.a. de heer Toon Verwijk jr. en de heer I. van der Kolk. De heer Van der Kolk is specialist op het gebied van de Wet wapens munitie en heeft een proefproces gevoerd, dat uiteindelijk heeft geleid tot een EU inbreukprocedure. Dit heeft vervolgens weer geleid tot een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie en wij kunnen u het volgende mededelen;

Tot vorig jaar vielen deze speelgoedpistolen onder de Wet wapens en munitie. Echter er heeft een wijziging plaats gevonden, daar Nederland in strijd handelde met een Europese richtlijn; deze belemmerde namelijk de Europese markt. Dit heeft er nu toe geleid dat de bepaling waar het allemaal om draaide,“dat speelgoedwapens die op echte wapens lijken onder categorie I wapens vallen” nu in juli 2014 is geschrapt. 

www

www

De onderhavige richtlijn (2009/48/EG, bekend als de Speelgoedrichtlijn) laat veel minder ruimte om op wapens gelijkende voorwerpen van de Nederlandse markt te weren. Nederland is verplicht de Speelgoedrichtlijn na te komen en de nationale regelgeving die daarmee in strijd is aan te passen. Dit betekent dat in artikel 3 van de Regeling Wet wapens en munitie voorwerpen als bedoeld in de richtlijn worden uitgezonderd van de werking van dit artikel.

Dit betekent dat sinds juli 2014 het bezit en de verkoop van speelgoedreplica’s is toegestaan, mits deze voorzien zijn van een CE keurmerk op het speelgoed, alsook op de verpakking. En het product moet voorzien zijn van een leeftijdsbeperking 0 tm 3 jaar, geen markering boven de 14 jr.  

Dat laatste wil zeggen dat het niet wenselijk is dat personen boven de 14 jaar in het bezit komen van deze speelgoedwapens, omdat zij er naar alle waarschijnlijkheid andere intenties mee kunnen hebben. 

Voor bovengenoemd keurmerk, alsook de leeftijdsbeperking, dient de importeur te zorgen. Maar indien een exploitant een product voorhanden heeft dat niet voldoet aan de speelgoedrichtlijn (CE keurmerk etc.), dan is hij/zij hiervoor verantwoordelijk. Dus let goed op!
Het ministerie en ook de politiekorpsen zijn op de hoogte van deze aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie, desondanks verloopt het e.e.a. echter nog niet soepel en de politie blijft bij controle en handhaving terugvallen op de oude tekst in de regeling. Ook de politiek heeft zich al geroerd, daar de heer Marcouch van de PVDA in februari jl. vragen heeft gesteld over de aanpassing in de genoemde regeling. 

wapens en munitie wet

www

In de praktijk blijkt dat de handhavers in den lande totaal niet van op de hoogte zijn van deze wijziging. En dat is zorgelijk! Exploitanten die deze artikelen in hun assortiment hebben en uitgeven als prijs, staan in hun recht. Mits deze artikelen voldoen aan de Speelgoedrichtlijn. Dus de politie mag deze goederen helemaal niet meer in beslag nemen. Ook het verbieden van deze producten, opgenomen in een artikel in algemene voorwaarden, is onjuist en onterecht. Mocht u dit onverhoopt toch overkomen, dan kan de betreffende gemeente (overheid) aansprakelijk worden gesteld. 

De BOVAK zal nog een brief sturen naar alle Nederlandse gemeenten, om problemen omtrent handhaving hiervan te voorkomen. Daarbij zullen wij adviseren om in uw belang de algemene voorwaarden o.a. hierop te doen wijzigen.
Wordt vervolgd….

 


Kijk voor informatie over Allergenen onder het kopje "Nieuws" 


OPROEP RDW!
NU OF NOOIT....hoogteontheffing!
VOORKOM BOETES!!!! 

Reeds diverse malen hebben wij u erop gewezen dat (kermis)voertuigen (alleen als er sprake is van een ondeelbare lading) niet hoger mogen zijn dan 4 meter. Omdat de BOVAK er van overtuigd is dat veel kermisexploitanten voertuigen/transporten hebben die niet aan deze hoogte afmeting voldoen, is er vorig jaar contract opgenomen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Daar is de mogelijkheid besproken van een eventuele hoogte-ontheffing voor voertuigen die hoger zijn dan 4 meter.

Uit de gesprekken, die er de afgelopen maanden zijn gevoerd met de RDW, is gebleken dat er de komende tijd (voorlopig) geen verandering zal komen aan de toelating van voertuigen, die hoger zijn dan 4 meter.
Natuurlijk wil de BOVAK voorkomen dat u bij een controle een flinke boete krijgt opgelegd, wanneer u rijdt met een transport dat hoger is en wij vragen u daarom nogmaals, mocht bovenstaande op u van toepassing zijn, u te melden bij het BOVAK-secretariaat. 


De BOVAK wil graag inventariseren om hoeveel exploitanten het gaat en wij denken dat dat er veel zijn! Pas wanneer er inzicht is in het aantal exploitanten, kan de RDW hierin iets betekenen voor de exploitanten. Misschien kunnen we hierdoor voorkomen dat u in de toekomst bij een controle wordt beboet.
Het gaat de RDW alleen om het aantal exploitanten en vrachtwagens.  

Dus meld u aan bij de leden van het hoofdbestuur of neem contact op met het BOVAK-secretariaat of stuur een email naar kermis@bovak.nl
Wij zullen uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

 nu

De website waar je alle (actuele) kermissen in heel Nederland vind. Onafhankelijk overzicht van alle kermissen, ondersteund door Google Maps en extra informatie.