Algemeen Activiteiten Lidmaatschap Veiligheid Nieuws

ESU-Presidumszitting en ESU-bijeenkomst in
"Kaisterstadt Aachen"

Zoals oplettende lezers hebben kunnen lezen in het verslag van het 36e ESU-Congres in Basel in respectievelijk het in respectievelijk hét kermisvakblad 'de Kermisgids' van 30 november en 14 december jl., alsook onder "activiteiten" op onze website: www.bovak.nl, heeft de vergadering van het ESU-Presidium een andere status gekregen.

Daarnaast wordt getracht in voorkomende gevallen aansluitend aan de presidiumszitting een vrij toegankelijke bijeenkomst met branchegenoten etc. te beleggen waarin verslag wordt gedaan van voornoemde presidiumszitting en de ondernomen, en nog te ondernemen, activiteiten.

ESU

Dientengevolge troffen ESU-Presidiumsleden en branchegenoten uit ondermeer België, Frankrijk, Duitsland en Nederland elkaar in Aken ter gelegenheid van de Öcher Bend.  Namens het ESU-Presidium waren hierbij aanwezig: president Albert Ritter, vice-presidenten Nicole Vermolen en Franck Delforge, alsook generaal-secretaris Janny de Vries en zijn plaatsvervanger Steve Severeyns en fachberater Jan Hoefnagels. Als notulist nam hierbij Jos Abrahams wederom de honneurs waar.

President Albert Ritter berichtte aan het begin van de Presidiumszitting over het vonnis van het Europese Gerechtshof d.d. 10 maart 2011, dat voor de op Duitse kermissen/volksfeesten verkochte eetwaren in de toekomst het lagere btw-tarief van 7 procent geldt. Met dit vonnis, aldus Ritter, is aan het langlopende verzoek van Duitse kermisbedrijfhouders, gesteund door hun branche-organisatie, en ook te vinden op Facebook onder: “Deutscher Schaustellerbund e.V., om een verlaging van het btw-tarief voor verkoopzaken (zogenaamde Imbissstände) toe te passen, eindelijk gehoor gegeven. Generaal-secretaris Janny de Vries informeerde het presidium over zijn bezoek aan de Tsjechische hoofdstad Praag, waar o.a. de belastingwet-geving voor kermisvoertuigen werd besproken. De ESU zal zich voor een vorm van vrijstelling, zoals die al in verschillende EU-landen geldt, ook in de Tsjechische republiek gaan inzetten.

ESU

Verder besloot het presidium tot verdere ontwikkeling van de ESU-website: www.ese-ufe.eu die zoals bekend mag zijn op het BOVAK-secretariaat wordt bijgehouden. Betreffende het thema milieuzone’s werd nog eens vastgesteld dat ESU zich krachtig blijft inzetten voor een Europese vrijstelling voor kermisvoertuigen omdat dit feitelijk vervoer van cultuurgoederen betreft. En dat het jammer is, dat bepaalde Kamervragen in Nederland niets opgeleverd hebben.

esu

Aansluitend aan de ESU-presidiumzitting bei “Zum armen Ritter” was er een gedachtenuit-wisseling met Europese branchegenoten.
Hierbij begroette president Ritter in het bijzonder de vertegenwoordigers van de Franse kermisbond Syndicat National des Industriels Forains (SNIF):  Bruno Vantyghem, Michel Vantyghem en Roger Muller. Naast de thema’s ISO-Norm, veiligheid op kermissen, scholing van kermiskinderen en belastingvraagstukken, stonden de actuele problemen van de Franse kermisbedrijven (verplaatsing van kermissen etc. naar de stadsgrenzen, het gebrek aan aan-spreekpartners op stedelijk, regionaal en landelijk niveau en het tekort aan pastorale werkers voor de kermis) op de eerste plaats. Het ESU-presidium was bijzonder verheugd dat SNIF de ESU in de toekomst weer intensief zal gaan ondersteunen.
Na de gedachtenuitwisseling troffen de ESU-vertegenwoordigers, waaronder “vanzelfspre-kend” ook de “eeuwig-jonge” FORUM Secretaris-Generaal Eerwaarde Heer Bernard van Welzenes elkaar op het kermisterrein van de “Ocher Bend” voor een gezellig samenzijn. Waarbij ESU- en BOVAK-vertegenwoordigers ook nog de heer Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, die op uitnodiging van ondermeer de heer Peter Loosen jr. van Schaustellerverein Aachen tegelijkertijd een bezoek aan de Öcher Bend bracht, konden ontmoeten.
Naast bijgaande foto’s zijn ook nog impressies te vinden op Facebook: “BOVAK” en “European Showmen’s Union”. Inderdaad: naast BOVAK maakt ook ESU nadrukkelijk gebruik van SocialMedia!