Algemeen Activiteiten Lidmaatschap Veiligheid Nieuws

36e ESU-Congres toonbeeld van goede Europese samenwerking kermisbranche!!!

  Als representatieve Nederlandse kermisbranche-organisatie was de BOVAK donderdag 28 oktober jl. aanwezig bij het 36e Congres van de Europese koepelorganisatie van kermisbedrijfhouders ESU, ter gelegenheid van de bekende Baseler Herbstmesse, in de indrukwekkende Raadszaal van het imposante Raadhuis van Basel (Zwitserland).
Een congres, waarbij BOVAK-vertegenwoordigers mevrouw Nicole Vermolen en de heer Jos Abrahams alsmede ESU-Fachberater de heer Jan Hoefnagels actief deel namen aan de verschillende discussies.
   

   ESU-President de heer Albert Ritter
  De opening en begroeting van alle deelnemers geschiedde ca. 13.00 uur door ESU-President de heer Albert Ritter gevolgd door een begroeting door Regierungspräsident Guy Morin die ondermeer inging op de Baseler Herbstmesse welke een Europese uitstraling heeft. Ook de economische betekenis van de Herbstmesse voor de stad Basel werd uitgebreid toegelicht. De Regierungspräsident was blij dat het ESU-conges in Basel gehouden werd alsook dat alles in het werk gesteld wordt om de Herbstmesse voor Basel te behouden. ESU-Vice-President de heer Charles Senn sprak vervolgens een begroetingswoord uit waarna de heer Guy Morin een ESU-speld uitgereikt kreeg.
   

morin

   ESU-President dhr. A. Ritter, President van Zwitserland dhr. Guy Morin en ESU-Vice-president dhr. C. Senn
   
Verslag van het ESU-Presidium cs
  Na het vaststellen van de agenda en de notulen van het vorige ESU-congres in Stuttgart in 2008 lichtte ESU-President de heer Albert Ritter het verslag van het Presidium en van de ESU-Secretaris-Generaal en zijn plaatsvervanger nader toe. En welke wij hierbij in hoofdlijnen afdrukken; inclusief de reacties van verschillende aanwezigen hierop:
* De heer Marc Weydert heeft intensief zijn bijdragen aan de ESU geleverd als Fachberater.

*

De ISO-norm zou een wereldnorm voor attracties moeten gaan worden als IAAPA haar zin krijgt. Dit zou ondermeer de Chinese attractiebouwers kunnen gaan benadelen ten gunste van de Amerikaanse attractiebouwers. Er zijn inmiddels uitvoerige contacten tussen ESU en IAAPA en vooralsnog houden Amerika en Europa hun eigen normen.

 *

Crisismanagement t.a.v. bepaalde ongelukken op evenementen zoals de Love Parade in Duisburg en welke weer leidt tot onwerkbare beslissingen/werksituaties op kermissen etc.
 * Invoering van een “certificaat” om attracties te mogen bedienen.

 *

Optreden van bepaalde hulpdiensten bij calamiteiten met een attractie zoals bij een achtbaan op het Oktoberfest in München. Hiervoor zullen uniforme richtlijnen moeten komen. Overigens staan in de zogenaamde bouwboeken bij de attracties al regels hoe men moet handelen bij calamiteiten.

 *

Versterking van de BreakDance-kruisen welke door Huss-Bremen gebouwd zijn en het ESU-standpunt hierin. In Duitsland reizen zo’n 59 BreakDancers aldus de heer Ritter. Aanpassingen hoeven niet door Huss te geschieden (wat zeer duur is) maar mogen ook geschieden door andere gecertificeerde bedrijven. Nadere informatie hieromtrent kan verkregen worden bij de DSB. (heer Helmut Gels).

 *

Love Parade Duisburg is qua veiligheidsmaatregelen niet te vergelijken met de organisatie van een traditionele kermis. Zoals bijv. de Putzchensmarkt in Bonn die ineens met een extra veiligheidsplan geconfronteerd werd. Op de Allerheiligenmarkt in Soest zou men nu extra vluchtwegen willen hebben waardoor zo’n 60 kermiszaken zouden moeten gaan verdwijnen. Ook de problematiek van plaatsing van de Looping Achtbaan TestStrecke in Tilburg, gedeeltelijk buiten het reguliere kermisterrein, werd hierbij aan de orde gesteld en waarbij juist aan de kant van de ABN-Bank en RABO-bank, in strijd met de brandweervoorschriften, een vluchtroute van zo’n 4,5 meter breed ontbrak. Dit werd aangemerkt als “gemeentelijke willekeur” en “verkeerde profilering” van gemeentelijke bestuurders door ESU-President de heer Albert Ritter die dit jaar samen met enkele collega’s een bezoek heeft gebracht aan de Tilburgse kermis.

 *

Onderwijs aan kermiskinderen in de Benelux met ondermeer de steun van de Rijdende Scholen. Hierbij werd de Golden Pony Award voor het vele werk van mevrouw Jo Severeyns hiervoor gememoreerd. Ook het laptopproject voor kermiskinderen in Noord-Duitsland kwam hierbij aan de orde.
 *
Kermis- en circus-internaatplaatsen en de financïele ondersteuning hiervan.

 *

Aalmoezenier Van Welzenes vond als vervolg hierop dat de ouders meer gestimuleerd moeten worden dat er een beroepsopleiding komt voor de kermis- en circusjeugd.

 *

De vertegenwoordiger van de Ierse Kermisbond, de heer Chris Piper, meldde dat er ook in Ierland onderwijsproblemen zijn. 

 *

En de vertegenwoordiger van de Oostenrijkse Kermisbond, de heer Heimo Medwed, vond dat de Rijdende Scholen niet de gewone scholen/internaten moeten gaan vervangen maar dat kermiskinderen zich ook meer in de burgermaatschappij moeten gaan integreren.

 

 

 

basel attractiestephan

 *

Directeur de heer Daniel Arni van de Herbstmesse Basel sprak, na een koffiepauze en een persgesprek, vervolgens een groetwoord uit. Basel heeft een hoge veiligheidsgraad op haar kermis met een mix van nostalgisch en modern vermaak. Iets wat onderschreven werd door ESU-President de heer Albert Ritter.

 *

De vertegenwoordiger van de Zwitserse Kermisbond, de heer Charles Senn, gaf hierna een toelichting op het onderwijs aan de Zwitserse kermisjeugd, dat goed geregeld is.

 *

Politicus en kermisexploitant, de heer Oskar Hergis, gaf een toelichting op de noodzaak van behoud van de Herbstmesse en de stedelijke impact hiervan. Alsook de noodzaak van goede samenwerking tussen alle betrokkenen bij eventuele herinrichtingsplannen. De infrastructuurkosten zullen hierbij binnen de perken moeten blijven.

 *

Poolse arbeidskrachten zouden vanaf 2011 makkelijker ingezet kunnen gaan worden. Dit zou nog niet gaan gelden voor Roemenen, deze zouden vanaf 2012 probleemloos ingezet moeten kunnen worden.
 *
Kostenfactor kermisbranche moet een steeds terugkerend thema worden op onze bijeenkomsten/ vergaderingen. Alsook de dwangmatige verhoging van de pachtsommen. Desnoods dreigen om niet in te schrijven in gemeentes waar de kermis onder druk staat.
 * Vrijstelling tachograaf.
 * Behoud lage BTW-tarief
 * Kermis als cultureel erfgoed.
 * Vrijstelling milieuzone's.
 * Stroomkosten en bijkomende kosten voor reclame etc. 
 * Benadering en inschakeling politiek op nationaal en internationaal niveau bij kermisvraagstrukken etc.  
 * Zonodig meer als kermisbranche “de straat opgaan” middels demonstraties met ons wagenmateriaal of iets dergelijks.

 *

Bestaan van spookfirma’s welke bij gemeentes kermiszaken aanbieden die men niet in bezit heeft en die men later onderverpacht. Invoeren van een verplichting dat inschrijvers een eigendomsbewijs overleggen. 
 * Noodzaak van een ESU-lobbybureau in Brussel.
   

draai

  dhr. J. de Vries, General-Sekretär ESU, dhr. J. Hoefnagels, Fachberater, dhr. F. Delforge,
Vice-president, dhr. A. Ritter President ESU, dhr. C. Senn, Vice-president
  Vervolgens stelde de heer Heimo Medwed (Oostenrijk) de ISO-norm en Euronorm ter discussie die bepaalde onwerkbare voorschriften zouden hebben. De heer Ritter zal dit verder doorleiden naar de heren Gels en Heitmann van de DSB die hierbij als overlegpartner zijn betrokken.
De heer Wenzel Bradac van de BSM (Duitsland) had 2 thema’s die hij aan de orde wilde stellen:
 a. bepaalde onredelijke regels voor marktkooplieden welke gunstiger zouden zijn voor kermisexploitanten,
 b. Europese dienstenrichtlijn welke nadelig uitpakt voor marktkooplieden.
  “Bekannt und Bewährt” dient in Duitsland ook voor marktkooplieden te gelden bij het uitgeven van plaatsen op markten ed.; aldus de heer Bradac.
Waarna de heer Franck Delforge (Belgie) de EG-richtlijn aan de orde stelde dat men boven de 7,5 ton vervoer om de 5 jaar een beroepsopleiding/bijspijkercursus zou moeten gaan volgen? Ook dit zal de nodige aandacht van het ESU-Presidium moeten krijgen.
 
ESU-Financiën
  Het financieel verslag lag wederom ter tafel en was tevens aan alle deelnemers/stemgerechtigden op dit congres uitgereikt. Met dank aan ESU-Buchführer de heer Jos Abrahams lichtte mevrouw Nicole Vermolen, Vice-President voor financiën, het financieel verslag toe. De heer Jan Hoefnagels, Fachberater, stelde hierbij nog een vraag over de voorraad carrouselpaarden en de financïele verantwoording ervan. Deze zijn vorig jaar aangeschaft om uitgereikt te worden aan politici etc. die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor onze branche.
  Kascontroleur de heer Wilhelm Schemel meldde dat de ESU-boekhouding weer perfect is gevoerd. Jammer is wel dat bepaalde ESU-leden nog steeds achterstallig zijn t.a.v. het betalen van hun contributies. Secretaris-Generaal de heer Janny de Vries meldde dat als het presidium hun feitelijke kosten bij de ESU in rekening zou brengen, ESU jaarlijks zo’n € 25.000,00 aan extra kosten zou hebben. Kosten, die de presidiumsleden nu grotendeels voor eigen rekening nemen. Ook kascontroleur, Dr. Kurt Kaufmann, die helaas niet aanwezig kon zijn, had zijn bevindingen op papier gezet. Bevindingen, die waren gevoegd bij het financieel verslag dat aan alle aanwezigen/stemgerechtigden was uitgereikt.
   

steve

 

 dhr. J. Abrahams, dhr. J. de Vries, Generaal-secretaris ESU, dhr. S. Severeyns, plaatsvervangend Generaal-secretaris ESU en voorzitter van de jeugdafdeling van de ESU

 
Besluitvorming over statutenwijziging
 

Plaatsvervangend Secretaris Generaal de heer Steve Severeyns lichtte vervolgens het voorstel tot statutenwijziging toe.
De heer Heimo Medwed (Oostenrijk) snapte in eerste instantie de reden tot statutenwijziging niet. De heer Marc Weydert (Fachberater) onderschreef de stellingname van de heer Medwed. ESU-President de heer Alber Ritter gaf hierop een toelichting. Hij heeft er geen problemen mee om de voorgestelde zittingsperiode van het presidium voor 4 jaar weer terug te brengen naar 2 jaar. Het presidium, met de president en de 4 vice-presidenten en de secretaris-generaal en zijn plaatsvervanger, zou in het nieuwe voorstel mogelijk slagvaardiger kunnen gaan werken. Temeer daar men nu minimaal 1 maal per 2 maanden bij elkaar komt cq overleg voert. De heer Marc Weydert vroeg zich af of de nieuwe presidiumszitting conform de voorgestelde statutenwijziging wel sterk genoeg zal zijn als hierbij de Fachberaters en de Ehren-Bootschafters ontbreken. Dit jaar is het ESU-presidium reeds 7 maal bij elkaar gekomen. Zonodig zullen voortaan de Fachberaters en de Ehren-Bootschafters ook uitgenodigd worden voor de zittingen van het presidium. Dit zal dan vooraf schriftelijk worden gedaan in de desbetreffende uitnodigingen voor de presidiumszittingen.
De voorgestelde zittingsperiode van 4 jaar voor het presidium blijft derhalve 2 jaar met een nog te vaststellen rooster van aftreden.
De statutenwijziging inclusief voorgaande besluiten t.a.v. de zittingsperiode werden vervolgens unaniem door de aanwezige stemgerechtigde nationale verenigingen cq ESU-leden aangenomen.

Na vrijwaring van het ESU-presidium voor het gevoerde beleid sinds het laatste ESU-congres in Stuttgart, op voordracht van Kassenrevisor de heer Wilhelm, en ter stemming gebracht door de stemcommissie onder leiding van de heren Heimo Medwed en Marc Weydert vond de verkiezing van de ESU-president, de 4 ESU-Vice-presidenten, de ESU-Secretaris-Generaal en zijn plaatsvervanger plaats. Alsook de herbenoeming van de ESU-Fachberaters.
Daar er geen tegenkandidaten waren, werden uiteindelijk unaniem herkozen als ESU-President: de heer Albert Ritter en als de 4 ESU-Vize-Presidenten: mevrouw Nicole Vermolen, de heer Charles Senn, mevrouw Monika Niewinowska en de heer Franck Delforge.
Tot ESU-Secretaris-Generaal werd herkozen de heer Janny de Vries en als plaatsvervangend ESU-Secretaris-Generaal de heer Steve Severeyns.

Middels handopsteking door de stemgerechtigden werden als kascontroleurs (Kassenrevisors) de heren Wilhelm Schemel en Dr. Kurt Kaufmann herkozen. Herkozen als brancheadviseurs (Fachberaters) de heren Marc. Weydert, Oscar Bruch jr. en Jan Hoefnagels en als vaandeldrager/vaandelverantwoordelijke de heer Janny de Vries.
Het herkozen Presidium, de Fachberaters en ESU-Bootschafter de heer Fritz Hoppe namen vervolgens hun plaatsen weer in waarna met unanieme stemmen de stembriefjes werden vernietigd. Alle presidiumsleden dankten de aanwezigen voor het in hen gestelde vertrouwen waarbij de heer Janny de Vries de wens uit sprak dat het eerstvolgende ESU-congres nog meer deelnemers/stemgerechtigde leden mag trekken.

Daar er geen nieuwe leden zich hadden aangemeld, en na vaststelling van de bestaande lidmaatschapsbijdragen welke vooralsnog nog niet verhoogd gaan worden, volgde er nog een uitgebreide discussie over beroeps-, verenigings- en opleidingsvraagstukken etc.

 

nicole

  mevrouw mr. N.M.G. Vermolen, Vice-president ESU
 
Beroeps-, verenigings- en opleidingsvraagstukken
  Mevrouw Nicole Vermolen ging in op de stijgende pachtsommen en bijkomende kosten. Gemeentes moeten niet aan de kermis verdienen maar louter kostendekkend werken. Hierbij kwam ook het BOVAK-onderzoek naar gemeentelijke kermisbegrotingen aan de orde en waarover wij reeds in eerdere vakbladen hebben geschreven.
De heer Jos Abrahams stelde, mede naar aanleiding van een interview op de afgelopen Tilburgse kermis, het ontbreken van het vrije marktprincipe op de grotere kermissen in Duitsland, zoals bijv. het Oktoberfest in München, aan de orde. En welke volgens hem in strijd zou zijn met het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EG. Volgens ESU-president de heer Albert Ritter zou dit gemeentelijk autonoom beleid zijn waarbij in de voorwaarden zou staan dat alleen ingezetenen van München zouden mogen inschrijven op het Oktoberfest. Een gang naar het Europees Gerechtshof zou niets uithalen?
De heer Wenzel Bradac ging vervolgens in op de problematiek van de zogenaamde “meelifters” die geen lid zijn van een kermis- en/of marktbond maar wel aanspraak maken op de gunstige regels voor de kermis- en marktbranche.
De heer Albert Ritter stelde de vervoerders, welke ten onrechte “Schaustellertransport” op hun wagenmateriaal hebben staan, ter discussie. Deze kunnen worden aangepakt en boetes hiervoor krijgen.
Na de Mautproblematiek in Oostenrijk waarop de heer Albert Ritter een toelichting gaf, ging “onze” Aalmoezenier de heer Bernard van Welzenes nader in op de noodzaak van meer structurele samenwerking tussen ESU en andere Europese instellingen. Dit zou kunnen leiden tot meer politieke invloed in Brussel. De Aalmoezenier stelde zich, gezien zijn Europese contacten, hiervoor gaarne beschikbaar.
Volgens de heer Steve Severeyns tenslotte, zou men in Belgie nog geen Mautheffing kennen.
 
Afsluiting ESU-congres met laatste attentiepunten
 

De heer Albert Ritter kon constateren dat op Europees niveau de kermisbranche (ESU) en circusbranche (ECA) al nauw samenwerken. Verder kwamen de data van enkele bijeenkomsten aan de orde waarbij ook de ESU acte de présence zou kunnen gaan geven ter versteviging van de Europese samenwerking. Zoals: Circusfestival Monaco (21 januari 2011), Delegiertentag DSB Paderborn (17-19 januari 2011), Arbeitsgemeinschaft Bochum/NRW met vaandelintocht (25 maart 2011), het a.s. Europese zielzorgerscongres in Rome waar opnieuw getracht zal worden een audiëntie bij de Paus te krijgen, en de herdenking van oorlogsslachtoffers/foorreizigers bij de Pierrot in Brussel (22 november 2010).

Verder zal in het voorjaar van 2011 getracht worden een Cultureel Evenement in het kader van het Jaar van de Tradities in Amsterdam o.i.d. te organiseren met medewerking van, en onder auspicïen van, ESU. En waarvoor de BOVAK het afgelopen jaar samen met ondermeer mevrouw Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur het voortouw heeft genomen. Een initiatief, dat door BOVAK-voorzitter mevrouw Nicole Vermolen nader toegelicht werd.
BOVAK-secretaris de heer Jos Abrahams wees nog eens op de uitgebreide mogelijkheden van kermisreclame op onze voertuigen. Waarbij Aalmoezenier Van Welzenes opmerkte dat hij al veel Kermisberen heeft mogen uitreiken na afloop van kerkdiensten op de Nederlandse kermissen; waarvoor hulde!
Fachberater de heer Jan Hoefnagels ging in op de noodzakelijke verversing van de ESU-website: www.esu-ufe.eu en welke ons aller aandacht moet hebben. Afgesproken is dat mevrouw Monika Niewinowska zonodig zal zorgen voor vertaling van persberichten etc.
Tot slot stelde de heer Franck Delforge zich kandidaat om het eerstvolgende ESU-Congres in 2012 te organiseren in Brussel.

Na sluiting van het ESU-congres werd nog in een vriendschappelijke sfeer een vervolgbezoek gebracht aan de Baseler Herbstmesse met opnieuw een Nederlandse inbreng van toonaangevende attractiebouwers zoals KMG en MONDIAL. Gevolgd door een gemeenschappelijk diner.

Al met al hebben alle aanwezigen op het 36e ESU-Congres kunnen constateren dat dit een toonbeeld was van Europese samenwerking.

Vanaf deze plaats willen wij onze Zwitserse collega de heer Charles Senn nogmaals hartelijk dank zeggen voor de organisatie van het ESU-congres in het schitterende Basel dat zeker voor herhaling vatbaar is!

   

baseltje

   Kermis in Basel